PRIMARIA COMUNEI PERSINARI

Judetul Dambovita

EVENIMENTE

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI PERSINARIA N U N T
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTARARI


     In conformitate cu prevederile  art.6  (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publica:

     PRIMARUL COMUNEI PERSINARI INITIAZA  URMATORUL PROIECT DE HOTARARE:
Proiect de hotarare privind imputernicirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita” pentru virarea sumelor incasate de catre SC Filiala de Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Furnizare Muntenia Nord SA” catre Serviciul Public Judetean de Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubrizare Dambovita.

     Prezentul anunt este insotit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii hotararii precum si de textul complet al proiectului de hotarare.
     Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotarari mai sus mentionate pot  fi trimise, in scris, la sediul Primariei comunei Persinari, prin posta, sau depuse direct, pana pe data de 31.05.2011, orele 14,00 .
     Persoane de contact secretar Iancu Corina Beatrice si consilier juridic Gheorghe Preda Gabriela Mariana.

    
Proiect ADI Deseuri Dambovita.pdf


                                                                                                                                                    PRIMAR,
                                                                                                                                               Marian BUNEA

-----------ANUNT
PRIVIND SEDINTA PUBLICA

DIN DATA DE 27.04.2011

    In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica se aduce la cunostinta publica:

    IN DATA DE 27.04.2011, ORELE 15.30, LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI PERSINARI, VA AVEA LOC SEDINTA PUBLICA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PER┼×INARI.
PE ORDINEA DE ZI SUNT INSCRISE  URMATOARELE PROIECTE DE HOTARARE:
    1. Proiect de hotarare privind  insusirea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii apartinand patrimoniului comunei Persinari pe anul 2010;
    2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii  Protocolului de Colaborare cu Asociatia Centrul Judetean de Mediere si Perfectionare Dambovita;
    3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar aferent trimestrului I a anului 2011;
    4. Diverse.                                                                                                                                                      PRIMAR,
                                                                                                                                                  Marian BUNEA


-----------


ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI PERSINARI
Nr. 1799/19.04.2011

                                                                                                         A N U N T

     PRIMARUL COMUNEI PERSINARI, INITIAZA PENTRU SEDINTA PUBLICA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 27.04.2011, ORELE 15.30, CARE VA AVEA LOC LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI PERSINARI, URMATOARELE PROIECTE DE HOTARARE:
     1. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de Masuri pentru Prevenirea si Combaterea Marginalizarii Sociale in comuna Persinari, judetul Dambovita;
     2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice de pe raza comunei Persinari, judetul Dambovita pe categoriile de deseuri prevazute la art. 3 din Legea nr.132/2010;

     Conform art.6  alin.( 2 ) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in  administratia publica, pana la data de 13.09.2010, orele 15,00 se primesc in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la elaborarea proiectelor de hotarari, de la persoanele interesate, la secretarul comunei, Corina-Beatrice IANCU.                                                                                                                                                           PRIMAR,
                                                                                                                                                      Marian  BUNEA


-----------

ROMANIA
JUDESUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI PERSINARI

                                                                                                           A N U N T


     PRIMARUL COMUNEI PERSINARI, INITIAZA PENTRU SEDINTA PUBLICA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 21.07.2008, ORELE 16.00 URMATOARELE PROIECTE DE HOTARARI:

     1. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor mobile si imobile apartinand domeniului privat al comunei Persinari cu completarile ulterioare.


     Conform art.6  alin.( 2 ) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 21.07.2008, orele 16,00 se primesc in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la elaborarea proiectelor de hotarari, de la persoanele interesate, la secretarul comunei, Corina-Beatrice POPA.                                                                                                                                                              PRIMAR,
                                                                                                                                                        Marian BUNEA


-----------


ROMANIA
JUDESUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI PERSINARI

                                                                                                         A N U N T


     In data de 19.06.2008, ora 16.00, conform Ordinului Prefectului judetului Dambovita nr. 188/17.06.2008, se convoaca consilierii declarati alesi la scrutinul din data de 01.06.2008 in sedinta de constituire.

     Sedinta de constituire va avea loc, la sediul Primariei comunei Persinari, cu urmatoarea ordine de zi :

    1. Alegerea membrilor comisiei de validare ;

    2. Prezentarea validarii alegerii primarului comunei Persinari ;

    3. Validarea mandatelor consilierilor alesi ;

    4. Depunerea juramantului de catre consilierii alesi ;

    5. Declararea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Persinari ;

    6. Alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Persinari ;

    7. Depunerea juramantului de catre primarul comunei Persinari ;

    8. Alegerea viceprimarului comunei Persinari ;

    9. Aprobarea numarului si a componentei comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate


                                                                                                                                                       SECRETAR,
                                                                                                                                             Corina – Beatrice POPA

-----------


ROMANIA
JUDESUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI PERSINARI

                                                                                                          A N U N T


       PRIMARUL COMUNEI PERSINARI, INITIAZA PENTRU SEDINTA PUBLICA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE .................2007, orele 16.00 URMATOARELE PROIECTE DE HOTARARI:
    
     1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Persinari aferent anului 2007.

     Conform art.6  alin.( 2 ) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de .............., orele 15,00 se primesc in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la elaborarea proiectelor de hotarari, de la persoanele interesate, la secretarul comunei, Corina-Beatrice POPA.
                                                                                                                                                              PRIMAR,
                                                                                                                                                         Marian BUNEA» Vezi arhiva